πŸ“—Orbiter Router

OrbiterRouter can be used to initiate cross-chain transactions with us within your contract. Just call: OrbiterRouter contract address in your entry contract and pass the parameters. The latest version of the contract is currently called: OrbiterRouterV3 contract. This contract is backward compatible.

OBSource and OrbiterRouterV1 are obsolete, please do not use this contract anymore

Mainnet

nameOrbiterRouterV3OBSourceOrbiterRouterV1

Ethereum

0xc741900276cd598060b0fe6594fbe977392928f4

0xd9d74a29307cc6fc8bf424ee4217f1a587fbc8dc

0x3be8b60ddf9feff6b2426e47a7619d7cbc786d97

Arbitrum

0x6a065083886ec63d274b8e1fe19ae2ddf498bfdd

0xd9d74a29307cc6fc8bf424ee4217f1a587fbc8dc

0x752bc92211d1ecbb31f84e57c9dfc39a15df9cfa

zkSync Lite

Starknet

0x058680be0cf3f29c7a33474a218e5fed1ad213051cb2e9eac501a26852d64ca2

0x0173f81c529191726c6e7287e24626fe24760ac44dae2a1f7e02080230f8458b

Polygon

0x653f25dc641544675338cb47057f8ea530c69b78

0xd9d74a29307cc6fc8bf424ee4217f1a587fbc8dc

0x752bc92211d1ecbb31f84e57c9dfc39a15df9cfa

Optimism

0x3191f40de6991b1bb1f61b7cec43d62bb337786b

0xd9d74a29307cc6fc8bf424ee4217f1a587fbc8dc

0x752bc92211d1ecbb31f84e57c9dfc39a15df9cfa

Immutable X

Loopring

Metis

0xd9d74a29307cc6fc8bf424ee4217f1a587fbc8dc

ZKSpace

ZKSyncEra

0xb4ab2ff34fadc774aff45f1c4566cb5e16bd4867

0xbf3922a0cebbcd718e715e83d9187cc4bba23f11

BSC

0x13e46b2a3f8512ed4682a8fb8b560589fe3c2172

0xd9d74a29307cc6fc8bf424ee4217f1a587fbc8dc

Arbitrum Nova

0xbea3c3c4f00799b9b053f7ad25024d85e1ad049a

0xd9d74a29307cc6fc8bf424ee4217f1a587fbc8dc

Polygon zkEVM

0x13e46b2a3f8512ed4682a8fb8b560589fe3c2172

0xd9d74a29307cc6fc8bf424ee4217f1a587fbc8dc

Scroll

0x13e46b2a3f8512ed4682a8fb8b560589fe3c2172

0xd9d74a29307cc6fc8bf424ee4217f1a587fbc8dc

Base

0x13e46b2a3f8512ed4682a8fb8b560589fe3c2172

0xd9d74a29307cc6fc8bf424ee4217f1a587fbc8dc

Linea

0x13e46b2a3f8512ed4682a8fb8b560589fe3c2172

0xd9d74a29307cc6fc8bf424ee4217f1a587fbc8dc

Mantle

0x13e46b2a3f8512ed4682a8fb8b560589fe3c2172

0xd9d74a29307cc6fc8bf424ee4217f1a587fbc8dc

OPBNB

0x13e46b2a3f8512ed4682a8fb8b560589fe3c2172

0xd9d74a29307cc6fc8bf424ee4217f1a587fbc8dc

Zora

0x2598d7bc9d3b4b6124f3282e49eee68db270f516

0x13e46b2a3f8512ed4682a8fb8b560589fe3c2172

Manta

0x13e46b2a3f8512ed4682a8fb8b560589fe3c2172

0xd9d74a29307cc6fc8bf424ee4217f1a587fbc8dc

Kroma

0x13E46b2a3f8512eD4682a8Fb8B560589fE3C2172

0x2598d7bC9D3b4B6124f3282E49Eee68db270F516

ZKFair

0x13e46b2a3f8512ed4682a8fb8b560589fe3c2172

0xd9d74a29307cc6fc8bf424ee4217f1a587fbc8dc

Blast

0x13E46b2a3f8512eD4682a8Fb8B560589fE3C2172

0xd9d74a29307cc6fc8bf424ee4217f1a587fbc8dc

ZetaChain

0x13E46b2a3f8512eD4682a8Fb8B560589fE3C2172

0xd9d74a29307cc6fc8bf424ee4217f1a587fbc8dc

Mode

0x13E46b2a3f8512eD4682a8Fb8B560589fE3C2172

0xd9d74a29307cc6fc8bf424ee4217f1a587fbc8dc

Solana

Proof of Play Apex

0x13e46b2a3f8512ed4682a8fb8b560589fe3c2172

0xd9d74a29307cc6fc8bf424ee4217f1a587fbc8dc

Merlin

0x4b8a4641c140b3aa6be8d99786fafe47a65869db

0x12bdaf8a32e436051439a2777ecb0a70245ad7ee

BEVM

0x13e46b2a3f8512ed4682a8fb8b560589fe3c2172

0xd9d74a29307cc6fc8bf424ee4217f1a587fbc8dc

X Layer

0x13e46b2a3f8512ed4682a8fb8b560589fe3c2172

0xd9d74a29307cc6fc8bf424ee4217f1a587fbc8dc

zkLink Nova

0xb4ab2ff34fadc774aff45f1c4566cb5e16bd4867

0xbf3922a0cebbcd718e715e83d9187cc4bba23f11

Core Blockchain

0x13e46b2a3f8512ed4682a8fb8b560589fe3c2172

0xd9d74a29307cc6fc8bf424ee4217f1a587fbc8dc

Bitlayer

0x13e46b2a3f8512ed4682a8fb8b560589fe3c2172

0xd9d74a29307cc6fc8bf424ee4217f1a587fbc8dc

BΒ² Network

0x13e46b2a3f8512ed4682a8fb8b560589fe3c2172

0xd9d74a29307cc6fc8bf424ee4217f1a587fbc8dc

BOB

0x13e46b2a3f8512ed4682a8fb8b560589fe3c2172

0xd9d74a29307cc6fc8bf424ee4217f1a587fbc8dc

Testnet

EVMcontract

EVM OrbiterRouterV3 ABI

[
  {
    "anonymous": false,
    "inputs": [
      {
        "indexed": true,
        "internalType": "address",
        "name": "to",
        "type": "address"
      },
      {
        "indexed": false,
        "internalType": "uint256",
        "name": "amount",
        "type": "uint256"
      }
    ],
    "name": "Transfer",
    "type": "event"
  },
  {
    "inputs": [
      {
        "internalType": "address",
        "name": "to",
        "type": "address"
      },
      {
        "internalType": "bytes",
        "name": "data",
        "type": "bytes"
      }
    ],
    "name": "transfer",
    "outputs": [

    ],
    "stateMutability": "payable",
    "type": "function"
  },
  {
    "inputs": [
      {
        "internalType": "contract IERC20",
        "name": "token",
        "type": "address"
      },
      {
        "internalType": "address",
        "name": "to",
        "type": "address"
      },
      {
        "internalType": "uint256",
        "name": "value",
        "type": "uint256"
      },
      {
        "internalType": "bytes",
        "name": "data",
        "type": "bytes"
      }
    ],
    "name": "transferToken",
    "outputs": [

    ],
    "stateMutability": "payable",
    "type": "function"
  },
  {
    "inputs": [
      {
        "internalType": "contract IERC20",
        "name": "token",
        "type": "address"
      },
      {
        "internalType": "address[]",
        "name": "tos",
        "type": "address[]"
      },
      {
        "internalType": "uint256[]",
        "name": "values",
        "type": "uint256[]"
      }
    ],
    "name": "transferTokens",
    "outputs": [

    ],
    "stateMutability": "payable",
    "type": "function"
  },
  {
    "inputs": [
      {
        "internalType": "address[]",
        "name": "tos",
        "type": "address[]"
      },
      {
        "internalType": "uint256[]",
        "name": "values",
        "type": "uint256[]"
      }
    ],
    "name": "transfers",
    "outputs": [

    ],
    "stateMutability": "payable",
    "type": "function"
  }
]

Introduction to main methods

 • Initiate Orbiter Maker cross-chain transaction

  • transferToken

   • The ERC20 token of the chain where the contract is located cross-chain

   • parameter

    • token=> ERC20 contract address (if not approved, you need to approve it first)

    • to=>address (pass Orbiter Maker address)

    • value=>uint (quantityοΌ‰

    • data=> bytes (extended parameters that need to be passed, see below for details)Introduction to Data extended parametersοΌ‰

  • transfer

   • Cross-chain native main currency of the chain where the contract is located

   • parameter

    • to => address (pass Orbiter Maker address)

    • data=> bytes (extended parameters that need to be passed, see below for details)Introduction to Data extended parametersοΌ‰

Introduction to Data extended parameters

Parameter format

// Parameter text

t=0x069A775eF31FaE8311B2EE2024243C9F1eE46E63f98A7DCAF3D077C951f5174b

// The hexadecimal encoding is passed into the contract

743D30783036394137373565463331466145383331314232454532303234323433433946316545343645363366393841374443414633443037374339353 1663531373462

// Parameter text

c=9002&t=0xEFc6089224068b20197156A91D50132b2A47b908

// The hexadecimal encoding is passed into the contract

633d3930303226743d307845466336303839323234303638623230313937313536413931443530313332623241343762393038

Supported parameter list

name

desc

default

required

c

Security code, vc parameter obtained through routers interface, if the amount has a mantissa, it does not need to be passed here.

Null

false

t

Target link receiving address (can be passed when ToStarknet and cross-address)

Null

false

Starknet contract

Mainnet: 0x058680be0cf3f29c7a33474a218e5fed1ad213051cb2e9eac501a26852d64ca2

Testnet: 0x045cf46534ccc555f5f80816b4f842780ad4cedd82825460310ff2e5e9aa999a

Starknet OrbiterRouterV3 ABI

```typescript
[
  {
    "name": "Uint256",
    "size": 2,
    "type": "struct",
    "members": [
      {
        "name": "low",
        "type": "felt",
        "offset": 0
      },
      {
        "name": "high",
        "type": "felt",
        "offset": 1
      }
    ]
  },
  {
    "data": [
      {
        "name": "to",
        "type": "felt"
      },
      {
        "name": "amount",
        "type": "Uint256"
      },
      {
        "name": "token",
        "type": "felt"
      },
      {
        "name": "ext_len",
        "type": "felt"
      },
      {
        "name": "ext",
        "type": "felt*"
      }
    ],
    "keys": [],
    "name": "Transfer",
    "type": "event"
  },
  {
    "name": "transferERC20",
    "type": "function",
    "inputs": [
      {
        "name": "_token",
        "type": "felt"
      },
      {
        "name": "_to",
        "type": "felt"
      },
      {
        "name": "_amount",
        "type": "Uint256"
      },
      {
        "name": "_ext_len",
        "type": "felt"
      },
      {
        "name": "_ext",
        "type": "felt*"
      }
    ],
    "outputs": []
  }
]
```

test transaction:

https://sepolia.starkscan.co/tx/0x4e64431da3a475ea77e87adf2d1709f56a2782389039e93596a497e5ce2df7a

Last updated